Systemløsninger
Fugtsikring
Fugtsikring - Produkter
Fugtsikringssystemer
Standsning af opstigende fugt
Indvendig fugttætning af kældervæg
Indvendig vandtætning af kældervæg og gulv
Indvendig vandtætning og isolering af kældervæg
Udvendig vandtætning af sokler over terræn
Udvendig vandtætning og isolering af kælder og sokler under terræn
Vandtætning med Skalflex Tætningsmembran
Fugtsikring af udvendig trappe
Fugtsikring af udvendig skorsten
Radonsikring
Video fugtsikringssystemer
Vådrumssæt
Puds og mørtler
Tørmørtler
Vådmørtler
Kalk
Malinger
Strukturmalinger
Gulvopretning
Spartelmasser
Fliseklæb og flisefuge
Rens & Pleje
Sand, grus & granit
Additiver
Grundere
Profiler
Armering
Farveprøver
Mineralfarver
Lim til montage
Tilbehør

Radonsikring

- i eksisterende og nyt byggeri

Radon er en radioaktiv luftart, som over tid er kræftfremkaldende.
Radon dannes, når det radioaktive grundstof radium nedbrydes. Radon findes overalt i jorden i stærkt varierende mængder.

Radon trænger ind, fordi lufttrykket ofte er lavere inden for i boligen end udenfor.
Indånder vi radonholdig luft, kan de radioktive atomer sætte sig i luftvejene. Cellerne i lungerne kan skades under atomernes nedbrydning. Derfor skal der tilstræbes et lavt indhold af radion i boligens luft. Effekten af
påvirkning fra radon og andre redioaktive stoffer, som dannes af radon, varierer fra person til person. Radon kan ikke lugtes, ikke ses og ikke smages.

Hvor findes radon?
Radonindholdet i jorden varierer fra sted til sted afhængig af de geografiske forhold. Hvis din nabo har fået målt høje forekomster af radon, er det ikke givet, det er tilfældet i dit hus – og omvendt. Såfremt et hus er placeret over en sprække i et område med meget tæt ler, og et andet hus ligger i et område uden sprækker, kan der være forskel i radonindholdet i boligens luft. Radonholdig luft fra jorden fortyndes hurtigt i atmosfæren.

Radon kan desuden komme fra drikkevand fra egen boring, fordi radon kan opløses i vand. Mennesker udsættes for bestråling fra forskellige kilder.
De væsentligste er radon, øvrig baggrundsbestråling og medicinsk anvendelse. Radon, der kommer fra jorden under huse, er den væstentligste for enfamiliehuse.
Den største radonindtrængning i boliger sker gennem revner og sprækker i fundamenter, stuegulv og betondæk, kældergulve og ydervægge samt gennem
utætheder ved rørgennemføringer m.v, fordi der ofte er et svagt undertryk i boligen som følge af ventilation. Hvis ventilationen af boligen samtidig er utilstrækkelig, kan radonindholdet blive højt.

Se kort over radonforekomster i Danmark på kort her:
http://www.ebst.dk/byggerifokus/81216 eller på wwwradonguiden. dk
 

Radonindhold i boliger varierer
I et enfamiliehus med soverum på 1. sal, køkken og stuer i stueetagen samt fyrrum, vaskerum og opbevaringsrum i kælderen vil indholdet af radon i alle
opholdsrum normalt være lavt. Det forudsætter dog, at boligen er godt ventileret, at der er tæt dør mellem kælder og bolig, og at der ikke er utætheder eller andre
åbninger i gulvet mellem kælder og bolig. Kravet i lovgivningen om, at gulv i opholdsrum ikke må ligge under jordoverfladen, er oprindelig primært dikteret
af fugtforhold, men kravet er ikke mindre relevant med dagens viden om radon.
I etageboliger er der normalt ikke problemer med radon bortset fra, at der for stuelejligheder med gulv direkte mod jord gælder de samme forhold som enfamiliehuse. Der er i boliger en betragtelig variation i radonindholdet både over døgnet og i gennem årstiderne.

Variationerne kan skyldes vejret, f.eks. temperatur-, fugt- og vindforhold, og hvorledes ventilationen i boligen fungerer. Med god ventilation i boligen vil indholdet af radon som hovedregel være lavt. Samtidig er god ventilation
en afgørende faktor for forbedring af boligens generelle indeklima – både hvad angår fugt, skimmelsvampevækst, afgasning fra byggematerialer m.m. Derved
reduceres også risikoen for allergiproblemer. Sørg derfor for, at boligen er godt ventileret!

Hvad kan der gøres?
De tre hovedprincipper for at nedbringe radonindholdet i boligen er:

  • God udluftning og god ventilation, der sikrer hurtigfortynding og fjernelse af radonholdig luft.
  • Sikring af tæthed mod jorden
  • Sikring af undertryk i grus- og isoleringslaget under gulvene i forhold til boligen, såkaldt radonsug. For huse med kælder eller krybekælder: God ventilation
    under boligens gulv.
     

Metoderne kan benyttes enkeltvis eller i kombination. 

Læs mere om radonsikring herQuick links

 

  Brochure
Skalflex A/S Industrivej 20 B 8800 Viborg Tlf: +45 8661 2299 Fax: +45 8661 2199
© Copyright 2010 Skalflex A/S | webbureau easynet